بهمن 96
1 پست
مرداد 94
1 پست
بهمن 93
1 پست
آبان 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
آبان 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
2 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
آذر 87
1 پست
مهر 87
1 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
2 پست
تیر 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
آبان 84
3 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
7 پست
مرداد 84
7 پست
تیر 84
7 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم آفرید...