م.د     ( بهار )                                                                                                                       

 

فاتحه ای چو آمدی بر سر کشته ای بخوان              لب بگشا می دهد لعل لبت به مرده جان

ای که طبيب خسته ای روی زبان من ببين              کين دم و دود سينه ام بار دل است بر زبان

باز  نشان  حرارتم  ز آب  دو  ديده   و   ببين               نبض مرا که می دهد هيچ ز زندگی نشان

...

(خواجه حافظ شيرازی)

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید